Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków:
– dobrowolna zgoda na jego zawarcie;
– zgoda na związek z wyłącznie jedną wybraną osobą na całe życie;
– otwartość na dzieci.

Zadaniem duszpasterzy jest troska o dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Bezpośrednie przygotowanie ma na celu uświadomienie narzeczonym czym jest sakrament małżeństwa w Kościele katolickim. W tym celu odbywa się katechizacja przedmałżeńska.

W naszej parafii ma ona miejsce w czasie Wielkiego Postu w sali parafialnej. O dacie rozpoczęcia informuje kapłan minimum 2 m-ce od rozpoczęcia na ogłoszeniach w kościele.

Ponadto na 3 miesiące przed planowaną datą małżeństwa należy zgłosić się do kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych na I rozmowę kanoniczno-duszpasterską.

W przypadku  spisywania protokołu przedmałżeńskiego poza parafią narzeczonych wymagana jest zgoda z parafii jednego z narzeczonych.

Kanoniczne rozeznanie ma za cel ustalić:
– tożsamość narzeczonych;
– ich stan wolny;
– ich pełną dobrowolność – z wykluczeniem jakiejkolwiek formy przymusu;
– czy nie ukrywają czegoś przed sobą, co mogłoby w przyszłości poważnie zakłócić wspólnotę ich małżeńskiego życia;
– czy nie zachodzi między nimi przeszkoda rozrywająca;
– czy strony nie stawiają jakiegoś warunku;
– czy mają właściwą świadomość, że zawierają jedno, nierozerwalne, wyłączne i sakramentalne małżeństwo.

Sporządzony protokół rozmów przedmałżeńskich, podpisany przez narzeczonych i kapłana prowadzącego te rozmowy jest podstawą  udzielenia sakramentu małżeństwa.

Jeśli sakrament małżeństwa jest udzielany w innej parafii niż sporządzony protokół, wówczas do tej parafii jest wysyłana licencja. Dlatego wcześniej narzeczeni ustalają z księdzem gdzie zawierają sakrament małżeństwa, a gdzie są przeprowadzane rozmowy!

Kilka uwag …

  • Przynależność do parafii jest na podstawie zamieszkania, a nie zameldowania (powyżej 3 miesięcy) /KPK kan.102-107/;
  • Aby przeprowadzić rozmowy przedmałżeńskie w Norwegii narzeczeni muszą posiadać numery personalne (na tej podstawie otrzymują zaświadczenia ze Skatte o stanie cywilnym);
  • Jeśli rozmowy przedmałżeńskie są np. w Bergen, a sakrament w parafii w Polsce to licencja do pobłogosławienia jest przesyłana do tej parafii;
  • Jeśli narzeczeni zawierają małżeństwo konkordatowe w Polsce muszą pamiętać, aby do parafii zawierania sakramentu małżeństwa dostarczyć trzy egzemplarze „Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”, wydanego przez kierownika USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych;
  • Małżeństwo konkordatowe zawarte w Polsce ma skutki cywilne. Potwierdzenie cywilne, zawartego konkordatowego małżeństwa w kościele, można uzyskać w USC miejsca zawierania;
  • Aby zawarte małżeństwo w Polsce było uznane w Norwegii, należy postarać się o apostille (Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie). Z tak potwierdzonym dokumentem należy zgłosić się do Skatte.

Wymagane dokumenty na I rozmowę kanoniczno-duszpasterską:
– dowód tożsamości;
– metryka chrztu św. z adnotacją o bierzmowaniu (6 miesięcy ważności);
– świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej;
– dokument potwierdzający stan cywilny (w Norwegii dokument ten jest wydawany przez Skatt – zaświadczenie  „Sivilstandbekreftelse”);
– dane dwóch świadków (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania);
– strona owdowiała świadectwo zgonu współmałżonka z parafii miejsca pogrzebu.

Jeśli narzeczeni zawierają małżeństwo w Kościele w Norwegii ze skutkami cywilnymi, zgłaszają się 3 miesiące przed planowaną datą małżeństwa na rozmowę kanoniczno-duszpasterską. Oprócz dowodów osobistych, metryki chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej, przynoszą także następujące dokumenty ze Skattu:
– trøvingsattest;
– sivilstandshistorik;
– budstetshistorik.

Jeśli narzeczeni są po ślubie cywilnym to wówczas  zgłaszają się 3 miesiące przed planowaną datą sakramentu małżeństwa na rozmowę kanoniczno-duszpasterską,  przynosząc ze sobą:
– odpis aktu małżeństwa cywilnego;
– dokumenty wymagane do sporządzenia protokołu przedmałżeńskiego (dowody osobiste, metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu, świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej, dane świadków).